ГАРАНЦИЯ

Гаранционните условия са стандартни за такъв вид оборудване и гарантират неговото нормално функциониране.

Гаранционният срок е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на закупуване на оборудването.

Гаранцията е валидна при представяне на оригинална и правилно попълнена гаранционна карта.

Гаранционните условия покриват всички дефекти на стоката, които се дължат на производството и не са открити при заводския контрол.

Дефектирането на компонент не е основание за неговата замяна. Замяната се извършва само след установяване на невъзможност за отстраняване на възникналия дефект.

Всички дефекти през гаранционния период се отстраняват в сертифициран сервиз на производителя. „РТК НЕТ” ЕООД не поема вина за загуба на информация, загуба на печалба или последвали загуби или щети. За рекламация се приемат устройства в оригинална кутия, пълна окомплектовка, описание на дефекта и условията на експлоатация.

Гаранцията губи валидност, ако са правени опити за отстраняване на възникнали повреди извън сертифицираният сервиз на производителя.

Гаранцията не покрива повреди в резултат на: неправилна експлоатация, неправилна инсталация, неправилно включване в ел. мрежата, неправилно транспортиране, пренасяне и съхранение, неправилна или недостатъчна поддръжка, повреди причинени от използването на оборудването в среда не препоръчана от производителя (влажност, темепература, напрежение, запрашеност, директна слънчева светлина и др.), повреди свързани с природни бедствия, механични и/или токови удари, вибрации, гръмотевици и други, които не биха се появили при нормална работа на оборудването.

Гаранцията не покрива консумативни материали и дефекти от амортизация. „ РТК НЕТ” ЕООД отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба.

Рекламации се приемат само на адресът на „РТК НЕТ” ЕООД.