E300

SinoGNSS RTK Дрон

Базирайки се на платформата K8, ComNav пусна мощно и надеждно решение за UAV, способно за позиция на снимка на ниво сантиметър, осигурявайки високо прецизни резултати за потребителите. 

E500

SinoGNSS PPK Дрон

E500 е дрон за наблюдение и картографиране с фиксирано крило, който може да излита и каца вертикално. С отлична производителност може да постигне точност на картографиране на сантиметрово ниво. 

Адрес: ул.”Панагюрище “, 17
Варна 9000
Телефон:  +359 885 821 150
Относно информация за абонаментни планове използвайте формата или изпращайте запитване на email адрес.

Пишете ни

  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Съдържанието на нашия уеб сайт www.rtknet.eu е съобразено със Закона за защита на личните данни и свързаната с него правна уредба.

  Тази политика има за цел да Ви помогне да разберете как обработваме личните Ви данни и за правата Ви да контролирате тези действия.

  Лични данни по смисъла на закона са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

  „РТК НЕТ“ ЕООД се ангажира да гарантира и осигури възможно най-добрата защита и неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, използвайки необходимите административни, технически, технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството. Всички служители на „РТК НЕТ“ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите мерки за нейната защитата. Защитата на Вашите лични данни е висок приоритет за нас.

  Вие може да ни предоставяте информация за Вас, попълвайки регистрационна форма или форма за запитване от нашия уебсайт или комуникирайки с нас по e-mail, телефон и работна среща. Личните данни, които получаваме от Вас зависят от избраната от Вас услуга и е възможно да са: име, EГН, данни за местоположение, IP адреси, електронна поща, телефон за контакт.

  Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни и „РТК НЕТ“ ЕООД не обработва такава информация за Вас.

  „РТК НЕТ“ ЕООД обработва лични данни с цел предоставяне и осигуряване на избрана от Вас стока, продукт или услуга, които предлагаме, както и при изпълнението на наши договорни задължения съгласно изискванията на Закона.Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени някои от тези данни , ние може да не сме в състояние да изпълним някои наши договорни задължения или да Ви предоставим някои от нашите продукти и услуги.

  „РТК НЕТ“ ЕООД използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани.

  „РТК НЕТ“ ЕООД споделя Вашите лични данни с трети страни само ако се изисква по приложимите закони, за изпълнение на договорни задължения по доставка на закупени от Вас стоки или с Вашето съгласие. Ние не обработваме лични данни за лица под 18 години, без съгласието на техните родители или законни представители. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от „РТК НЕТ“ ЕООД не по-дълго от разумно необходимото за целите, изложени в настоящата политика за защита на личните данни, освен ако не се изисква да бъдат задържани по-дълго от закона.

  Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google , Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „РТК НЕТ“ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

  Като използвате нашият сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност и защита на личните данни. Вие се съгласявате, че ние можем да използваме Вашите лични данни, за да осъществим контакт с Вас, или да Ви осигурим важна инфомация или услуга, свързана с нашите продукти и която Вие сте поискали. Вие се съгласявате и че можем да Ви изпращаме и друга информация, свързана с продуктите и услугите предлагани от „РТК НЕТ“ ЕООД. Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработени и за целите на директния маркетинг. Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време.

  Вие имате право на информация, корекция, промяна, ограничаване или изтриване на Вашите лични данни.

  За да упражните някои от тия права, както и в случай, че имате въпроси относно начина по които обработваме личните данни, моля свържете се с нас по някой от следните начини:

  Email:  [email protected]

  Телефон:  +359 885 821 150

  Адрес: ул.”Панагюрище “, 17, ет.3, офис 19, Варна 9000

  „РТК НЕТ“ ЕООД

  ГАРАНЦИЯ

  Гаранционните условия са стандартни за такъв вид оборудване и гарантират неговото нормално функциониране.

  Гаранционният срок е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на закупуване на оборудването.

  Гаранцията е валидна при представяне на оригинална и правилно попълнена гаранционна карта.

  Гаранционните условия покриват всички дефекти на стоката, които се дължат на производството и не са открити при заводския контрол.

  Дефектирането на компонент не е основание за неговата замяна. Замяната се извършва само след установяване на невъзможност за отстраняване на възникналия дефект.

  Всички дефекти през гаранционния период се отстраняват в сертифициран сервиз на производителя. „РТК НЕТ” ЕООД не поема вина за загуба на информация, загуба на печалба или последвали загуби или щети. За рекламация се приемат устройства в оригинална кутия, пълна окомплектовка, описание на дефекта и условията на експлоатация.

  Гаранцията губи валидност, ако са правени опити за отстраняване на възникнали повреди извън сертифицираният сервиз на производителя.

  Гаранцията не покрива повреди в резултат на: неправилна експлоатация, неправилна инсталация, неправилно включване в ел. мрежата, неправилно транспортиране, пренасяне и съхранение, неправилна или недостатъчна поддръжка, повреди причинени от използването на оборудването в среда не препоръчана от производителя (влажност, темепература, напрежение, запрашеност, директна слънчева светлина и др.), повреди свързани с природни бедствия, механични и/или токови удари, вибрации, гръмотевици и други, които не биха се появили при нормална работа на оборудването.

  Гаранцията не покрива консумативни материали и дефекти от амортизация. „ РТК НЕТ” ЕООД отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба.

  Рекламации се приемат само на адресът на „РТК НЕТ” ЕООД.

  О Б Щ И  У С Л О В И Я

  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АБОНАМЕНТНИ МРЕЖОВИ УСЛУГИ НА РТК НЕТ ЕООД

  I. Дефиниции

  ———————————————————————————————————————————————

  1. С цел яснота и правилно тълкуване на съдържащите се в настоящия документ Общи условия за предоставяне на абонаментни мрежови услуги (наричани по – нататък за краткост „Общи условия”), изборените по долу термини ще имат следното значение:
   • Мрежова услуга (наричана по – нататък за краткост „Услугата”) е предоставяне на данни, които позволяват повишаване на точността на резултатите, определяни с потребителска апаратура за GNSS измервания. Мрежовите услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА са: Rinex, Virtual Rinex, Auto PP, RTK и DGNSS;
  • Rinex – мрежова услуга, предлагана от ОПЕРАТОРА, състояща се в предотавяне на данни от спътникови наблюдения за последваща обработка с постижима точност 1-2 см;
  • Virtual Rinex (Virtual Reference Station) – синтезирани GNSS измервания за избрана от потребителя фиктивна точка на територията, която покрива мрежата на ОПЕРАТОРА. Този продукт се използва за последваща обработка на данните от наблюденията;
  • Auto PP – услугата позволява извършване на автоматична обработка на сурови данни, заредени от потребителя на външен RINEX   файл. Услугата се изпълнява от интегрирания online софтуер за последваща обработка;
  • RTK (Real-Time Kinematic) – мрежова услуга, предлагана от ОПЕРАТОРА, състояща се в предоставяне на данни за обработка в реално време;
  • DGNSS (Differntial Global Navigation Satellite System) – мрежова услуга, предлагана от ОПЕРАТОРА, състояща се в предоставяне на данни в реално време с достижима точност 0.5-3м;
  • Диференциални корекции – продукт, предназначен за повишаване точността на определяните с GNSS в реално време местоположения. Предлага се чрез услугата DGNSS;
  • Базова мрежа се нарича мрежата от базови станции на ОПРЕАТОРА на територията на Република България;
  • ROVER се нарича мобилния приемник на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
  • NMEA(National Marine Electronics Association) е стандартен формат за изход на данни от GNSS приемници, като координати, височини на точки и други данни;
  • RINEX (Receiver Independent Exchange Format) е унифициран формат за пренос на данни от GNSS измервания за последваща  обработка или трайно съхранение;
  • RTCM(Radio Technical Commission for Maritime) е стандарт за за пренос на GNSS данни в реално време;
  • GNSS (Global Navigation Satellite System) – глобални спътникови навигационни системи: GPS, Глонасс и пр., прилагани за определяне на местоположението на точки и други обекти;
  • Проект – данни от мрежата на ОПЕРАТОРА, получени в резултат на предварително зададени параметри от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
  • Абонамент са произтичащите от сключения Договор отнощения между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване мрежова услуга за определен период от време или за определено количество данни от нея, за което ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща абонаментна такса;
  • Потребител е всяко физическо лице, юридическо лице, едноличен търговец, лице със свободна професия или неперсонофицирано дружество, което сключи писмен договор с ОПЕРАТОРА за ползване на абонаментни мрежови услуги и/или заплати абонаментна такса с надлежно издадена от ОПЕРАТОРА данъчна фактура за съответен период от време или за определено количество данни.

  II. Общи положения

  ———————————————————————————————————————————————

  1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията по предоставяне на Услугата межди Потребителите и РТК НЕТ ЕООД (наричано за краткост в документа „ОПЕРАТОРА”) на територията на Република България.
  2. Услугата на ОПЕРАТОРА се предоставя за позлване на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, които имат достъп до глобалните спътникови навигационни системи GNSS в рамките на покритието на базовата мрежана ОПЕРАТОРА, съгласно Раздел IV на настоящите Общи условия.
  3. За предоставяне на услугата, ОПЕРАТОРА сключва писмен Договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ(наричан по – нататък за краткост „Договора”) или издава данъчна фактура за съответен период от време или за определено количество данни без необходимост от сключване на договор. Както и при сключен Договор за закупуване на оборудване от РТК НЕТ в който се предоставя на купувача абонамент за използване на мрежата на РТК НЕТ, описан в Приложение 1 към договора и приемо-предавателния протокол.
  4. Общите условия са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на Услугата и влизат в сила от датата на подписване на Договора по т.4 от настоящите Общи условия или заплащането от ПОТРЕБИТЕЛЯ на издадена от ОПЕРАТОРА данъчна фактура за предоставяне на услуги и представляват неразделна част от тях.
  5. Настоящите Общи условия се прилагат, освен ако не е договорено друго , за всички Договори между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. В случай на противоречие между Общите условия и отделен Договор, подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, предимство имат условията на отделния Договор.
  6. При сключване на Договора, ПОТРЕБИТЕЛЯ се представя със следните данни и документи:

  7.1. Юридическите лица и едноличните търговци:

   • ЕИК, идентификационен номер по ДДС, наименованието (фирмата), организационната форма, седалището и адреса на управление, лицата представляващи юридическите лица и едноличните търговци;
   • адрес за кореспонденция, телефонен номер за връзка;
   • пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

  7.2. Неперсонафицирани дружества:

   • акта за създаване;
   • наименованието, седалището и адреса на управлението, адрес за кореспонденция, телефонен номер за връзка;
   • данни от документа за самоличност на лицето, което упълномощено да ги представлява;
   • ЕИК, идентификационен номер по ДДС;
   • пълномощно, ако се представлява от лице, различно от опредлееното в акта за учредяване.

  7.3. Физически лица и лицата със свободна професия – с ЕГН, трите имена, адрес по лична карта, адрес по местоживеене, телефон, e-mail адрес за контакти.

  1. При нужда ОПЕРАТОРА може да изисква и други документи от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при сключване на Договор с тях, като: референции, банкови гаранции, удостоверения и др., както и документи за финансовото състояние на фирмата.
  2. ОПЕРАТОРА може да откаже сключване на Договора , да преустанови достъп до Услугата или възстановяване на спрян достъп на ПОТРЕБИТЕЛ, който има неизпълнени задължения към ОПЕРАТОРА, или не спазва изискванията на Раздел IX на настоящите общи условия.
  3. Сключването на Договорите и приемането на дължимите плащания могат да бъдат извървани и чрез упълномощени представители на ОПЕРАТОРА.
  4. ОПЕРАТОРА има право, по своя преценка, да се възполва от помощта на трети лица за изпълнението на договорните задължения, за което се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯ дал съгласието си с подписване на Договора.

  III. Оборудване

  ———————————————————————————————————————————————

  1. Потребителя ползва услугите на ОПЕРАТОРА чрез използване на собствено оборудване.
  1. Оборудването следва да притежава необходимите сертификати, съгласно изискванията на българското закнодателство и да отговаря на изискванията на ОПЕРАТОРА за използване на Услугата.

  IV. Базова мрежа на ОПЕРАТОРА.Граници на отговорност

  ———————————————————————————————————————————————

  1. ОПЕРАТОРА изгражда и поддържа мрежа от базови станции за наблюдение на GNSS, чрез които предоставя данни за извършване на диференциални и относителни измервания. Тези дании се предоставят чрез ОПЕРАТОРА мрежовите услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ползване, съгласно настоящите Общи условия и сключения Договор.
  1. Смущения в атмосферата, загуба на връзка и/или смущение и/или неостатъчна степен на видимост към спътниците от GNSS системите, както и на станции за наземно управление, които не са част от мрежата на ОПЕРАТОРА, радиосмущения от трети страни, Multipath – ефекти; дефекти в качеството, респ. Достъпността(като GSM мобилните връзкиили Интернет); повреди в базовите станции, на принадлежащите към тях магистрали за данни, на изчислителняи център и на другия използван хардуер и софтуер, могат да повлияят на качеството и достъпността на мрежовите услуги. ОПЕРАТОРА не поема отговорност за подобни влияния и влошеното качество на предоставяните услуги в резултат на тези влияния, освен ако не трябва лично да отговаря за тях съгласно Раздели VIII, XIII, XIV на настощите Общи условия.ОПЕРАТОРА не отговаря за прекъсвания, промяна на характеристиките на Услугата и влошаване на качеството й причинени от съоръжения и/или дейтвия на трети лица, както и от въздействия и явления, представляващи непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон, каккто и в случаите по т.46.14.
  1. Допълнително към назованите в т.15 от настоящите Общи Условия влияния, ползването на Услугата може да бъде възпрепятствана или да му бъде повлияно негативно от локални засенчвания като раститлност, сгради, тунели и т.н., или от грешно обслуване на клиентското оборудване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като в тези случаи ОПЕРАТОРА не поема отговорност.
  1. ПОТРЕБИТЕЛЯ уведомява ОПЕРАТОРА за евентуални смущения или пречки във връзка с услуги, извършвани от ОПЕРАТОРА, по телефона, в писмена форма или чрез електронна поща, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да подпомага ОПЕРАТОРА при анализа на смущенията и да дава необходимата информация за това, респективно сведения, както и по искане на ОПЕРАТОРА да предприеме всички необходими действия за съдействие.
  1. При нарушения и прекъсвания в базовата мрежа на ОПЕРАТОРА, които са установениот страна на ОПЕРАТОРА , ПОТРЕБИТЕЛЯ бива информиран във възможно най – кратък срок, и предварително при планови прекъсвания възможно най – рано на посочения от него e-mail адрес за контакт. При всички случаи на непредвидени нарушения и прекъсвания в базовата мрежа на ОПЕРАТОРА той предприема действия по отстраняването им в срок не по – дълъг от 12 часа от узнаването на факта на прекъсването или на настъпване на смущения.
  1. ОПЕРАТОРА не носи отговорност за верността на резултатите получени от потребителското оборудване при ползването на услугите на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРА не носи отговорност за настъпили вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ, възникнали при ползването на услугите на ОПЕРАТОРА.

  V. Покритие на базовата мрежа на ОПЕРАТОРА

  ———————————————————————————————————————————————

  1. Базовата мрежа на ОПЕРАТОРА се изгражда поетапно на територията на Република България.
  1. ОПЕРАТОРА полага непрекъснати услия за разширяване и сгъстяване на базовата си мрежа до постигане на покритието, псоочено в т.20.
  1. Стойностите на постижимата точност при определяне на местоположение зависи от текущото състояние на гъстотата на изградената базова мрежа на ОПЕРАТОРА към момента на ползване на услугата.
  1. Актуалното състояние на базовата мрежа на ОПЕРАТОРА е представено в Интернет на уеб сайта на ОПЕРАТОРА.

  VI. Услуги за последваща обработка (Rinex)

  ———————————————————————————————————————————————

  1. За начало на предоставяне на услугите за последваща обработка се счита датата на подписване на Договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, заедно с всички необходими Приложения.
  1. Срокът на действие на Договора по т.24 от настощите Общи условия е 12 (дванадесет) месеца.
  1. Договорът може да се прекрати с 30-дневно писмено предизвестие от всяка една от страните.
  1. ОПЕРАТОРА има право едностранно да прекрати Договора, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ забави плащането на дължими суми за абонаментно ползване на Услугата, в сроковете по т.46.7.
  1. С тази Услуга ОПЕРАТОРА предоставя данни за последваща обработка, получени чрез базовата мрежа на ОПЕРАТОРА от наблюдението на Глобалните навигационни спътникови системи в стандартен формат RINEX при условията на раздел IV на настоящите Общи условия по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ параметри, обединени в названието „Проект”.
  1. Достъпът до услугите за последваща обработка се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез email на ОПЕРАТОРА с оторизация по упоменатото в Договора Потребителско име и Парола.
  1. Потребителското име и Паролата за достъп до услугите чрез email на ОПЕРАТОРА , се предоставят от ОПЕРАТОРА.
  1. Потребителят набавя за своя сметка необходимите законен софтуер, хардуер и други средства за оптималното ползване на данни от услугите, получени по email от ОПЕРАТОРА.
  1. Изготвените данни, по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ параметри и обединени в Проетк се пазят от ОПЕРАТОРА в продължение на 30 (тридесет) календарни дни от създаването на Проекта.
  1. Данни от наблюденията, получени чрез мрежата на ОПЕРАТОРА са на разположение на ПОТРЕБИТЕЛЯ за изготвяне на Проекти в продължение на 90 (деветдесет) календарни дни от тяхното получаване.

  VII. Услуги в Реално време

  ———————————————————————————————————————————————

  1. За начало на предоставяне на Услуга в Реално време се счита датата на подписване на Договор или издаването на данъчна фактура за Услугата межди ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, заедно с всички необходими Приложения.
  1. Срокът на действие на подписан Договор по т.34 от настоящите Общи условия е 12 (дванадесет)месеца.
  2. Договорът може да се прекрати с 30-дневно (тридесетдневно) писмено предизвестие от всяка една пт страните.
  1. ОПЕРАТОРА има право едностранно без предизвестие да прекрати Договора, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ забави плащането на дължими суми за ползване на Услугата, в сроковете по т.46.7.
  1. ОПЕРАТОРА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след склюване на Договор за ползване на Услуги в Реално време, достъп в реално време до системата за получаване на данни от мрежата на ОПЕРАТОРА, съгласно Раздел От настоящите Общи условия.
  1. За услугите в Реално време актуалната позиция на подвижния приемник на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предава към ОПЕРАТОРА в стандартен NMEA формат по канал за връзка.
  1. За да ползва Услуги в Реално време, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се нуждае от GNSS приемници, които са снабдени с технически устройства за връзка, съвместимо с оборудването на ОПЕРАТОРА и могат чрез него да предават актуалната си позиция и да получават данни в стандартен RTCM формат.
  1. ОПЕРАТОРА предоставя от свързаните в мрежа базови станции на ПОТРЕБИТЕЛЯ данни за позлване в неговия ROVER през минимален времеви интервал 1 (една) секунда.. В зависимост от типа приемник, данните, които се доставят от ОПЕРАТОРА се разделят на:
   • Диференциални корекции за кодови измервания;
   • Мрежови продукти за фазови измервания.
  1. Чрез Услугите в Реално време са постижими две нива на точност, в зависимост от използваното от ПОТРЕБИТЕЛЯ GNSS приемно оборудване и при условията на уредбите в раздел IV на настоящите Общи условия, както и при условие, че оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ функционира и е обслужвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответсвие с изискванията на производителя и без повреди.
  • С услугата си DGNSS, ОПЕРАТОРА доставя диференциални корекции за постигане на точност на опеределяне на местоположението от P 5 до 3 метра.
  • С Услугата си RTK, ОПЕРАТОРА предоставя мрежови продукти за постигане на точност.
  1. Оптималната работа на GNSS приемника на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на услугите на ОПЕРАТОРА DGNSS и/или RTK се определя от настройката на приемника на ПОТРЕБИТЕЛЯ , съгласно Указанията за експлоатация на производителя, като ПОТРЕБИТЕЛЯ носи отговорност за правилната настройка и начина на употреба на съответния приемник.
  1. В зависимост от това от каква мрежова услуга се нуждае ПОТРЕБИТЕЛЯТ, той се свързва със системата по начин, упоменат в Договора.
  1. Ако в рамките на 7 (седем) календарни дни от получаването на данните от услугите на ОПЕРАТОРА не се установят взаимнопризнати от ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА недостатъци, то мрежовите услуги се считат за коректно приети. Установяването на недостатъци се извършва чрез подписан от представители на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ протокол. ОПЕРАТОРА обследва уведомлението за недостатък в срок от три работни дни от получаването му. В случай, че се установи повторно допускане на същия недостатък в Услугата по вина на ОПЕРАТОРА в рамките на един месец, ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да поиска намаляване на фактурираната цена за съответната услуга, но с не повече от 5% (пет на сто) от нетната (без ДДС) дължима сума по издадената фактура.

  VIII. Права и задължения на ОПЕРАТОРА

  ———————————————————————————————————————————————

  1. ОПЕРАТОРА има следните права:
  • Да извършва , преди сключване на Договора, предварителна проверка за наличие на друг Договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА и за текущите задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и да отказва сключване на Договор при наличие на неизпълнени задължения;
  • Да разширява обвхата на предоставяните услуги;
  • Да извършва планирани прекъсвания на услугата по технически или експлоатационни прични, като в тези случаи е длъжен да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предварително, най – късно 24 (двадесет и четири) часа преди началото на планираното прекъсване. Уведомлениео съдържа срока на преккъсването;
  • Да променя интернет адреса за достъп, потребителското име и паролата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато технологични или структурни промени в истесмата на ОПЕРАТОРА налагат това, като го уведоми предварително с писмено предизвестие в срок от 7 (седем) календарни дни;
  • Да получава плащания за предоставяните си услуги, съгласно клаузите на настоящите Общи условия и сключения Договор;
  • Да променя едностранно размера на цените/тарифите и възнагражденията за предоставяните услуги. В този случай ОПЕРАТОРА уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ предварително в срок от 30 (тридесет) календарни дни преди влизането на промените в сила;
  • ОПЕРАТОРА има право да спре предоставянео на услугата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай че:
  • ПОТРЕБИТЕЛЯ не заплати в срок дължима сума на ОПЕРАТОРА или не изпълнява друго свое задължение по Общите условия и/или по Договора;

  В сучай, че неизпълнението продължи повече от 15 (петнадесет) дни от датата, на която е трябвало да бъде изпълнено, ОПЕРАТОРА  има право да прекрати Договора без предизвестие. Ако неизпълнението от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ е продължило повече от 30 (тридесет) дни от съответния падеж, Договорът се счита за прекратен без да е необходимо отправяне на изявление за прекратяване. Ако задълженитео на ПОТРЕБИТЕЛЯ не е с фиксиран срок, ОПЕРАТОРА има право да развали Договора с 10 (десет) днвено предизвестие.

  • ОПЕРАТОРА има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата и действието на Договора без предварително известие или да промени режима на предоставянето на услугата, в случай че:
  1. с акт на компетентните държавни органи се забрани предоставянето на услугата или на част от нея;
  2. бъдат променени с нормативен акт императивно клаузи, условия или цени, предмет на настояшите Общи условия;
  3. нормативно бъде установен лицензионен, разрешителен, регистрационен или друг режим за предоставяне на услугата;
  4. ПОТРЕБИТЕЛЯ използва услугата в нарушение на българското законодателство.
  • Спирането на услугата в следствие на неплащане на задължения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ продължава до заплащането на всички суми и възнаграждения, дължими от последния в качеството му на абонат на ОПЕРАТОРА, без това да лишава ОПЕРАТОРА от правото му да прекрати Договора.
  • При всички случаи на прекратяване на договора или спиране предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща възнагражденията и сумите, дължими за позлването на услугата до момента на спирането, съответно на прекратяването, като предплатени такси и възнаграждения не подлежат на връщане от ОПЕРАТОРА.
  • За спиране предоставянето на услугата в случаи на неизпълнение на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ не се изисква предварително уведомяване на същия от ОПЕРАТОРА.
  • ОПЕРАТОРА има право по всяко време да подобрява качестовото на предоставяната услуга, включително нейните технически характеристики, като предприема необходимите за това действия.
  • ОПЕРАТОРА не поема отговорност за верността и пълнотата на зададените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни при използване на услугите, за грешки и недостатъци на предоставената Услуга в следствие на непълни или неточни данни, зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ както и за предаването без смущения на данни през канала за връзка до оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ или обратно.
  • ОПЕРАТОРА не носи отговорност за дефекти при доставки или услуги от страна на трети лица, които не са извършени по възлагане от ОПЕРАТОРА, както и за щети, причинени от такива дефекти.
  1. ОПЕРАТОРА има следните задължения:
  • Да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, при условия на обектвност, общодостъпност и прозрачност;
  • ОПЕРАТОРА отговаря за това, обработката и записването на данните от базовата мрежа на ОПЕРАТОРА да става при всички съответно условия в Раздел VI на настоящите общи условия;
  • Да полага необходимата грижа за предоставянето на Услугата 24 (двадесет и четири) часа на денонощие и 7 (седем) дни в седмицата, освен в случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства, и/или форсмажорни обстоятелства, посочени в Раздели XIII, XIV на настоящите Общи условия;
  • Да отстранява възможно най – бързо повредите в референтната си мрежа в рамките на съшествуващите технически и производствени възможности и работно време;
  • В случай на прекъсване на Услугата за повече от 24 часа по негова вина, ОПЕРАТОРА се задължава да увеличи с един ден карйния срок за ползване на предплатените услуги по активния баонамент на ПОТРЕБИТЕЛЯ за всеки 24-часов период, отчетен от датата на прекъсване до възстановяване на Услугата;
  • ОПЕРАТОРА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ телефонни номера за връзка в сучай на възникнали повреди, оплаквания или въпроси;
  • Да не предоставя на трети лица информация, защитена по силата на Закона за защита на личните данни, освен с изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и/или в предвидените от българското законодателство случаи;
  • Да води регистър на постъпилите жалби, молби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и отразява отговорите, взетите решения и предприетите действия. В едномсечен срок от датата на получаване на жалбата, ОПЕРАТОРА изпраща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ писмен отговор за резултата от проучването и взетото решение. Информацията по регистъра се съхранява за срок от 12 месеца.

  IX. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

  ———————————————————————————————————————————————

  1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да оспори писмено пред ОПЕРАТОРА получената факктура с дължимите от него суми, в срок до 15 (петнадесет)календарни дни.
  2. ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да спазва всички императивни норми на действащото законодателство, како и всякакви забрани и ограничения въведени от компетентните държавни органи относно Услугата. В частност ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да използва законен софтуер, когато настоящите условия или договор с ОПЕРАТОРА предвиждат, че същия се осигурява от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  3. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведомява в писмена форма ОПЕРАТОРА за всяка промяна в данните по т.7 в Раздел II на настоящите Общи условия. В протичен случай ОПЕРАТОРА не носи отговорност за информацията, изписвана върху фактурите и други документи, издавани от него, както и за изпращането им до ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  4. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да заплаща в срок дължимите в полза на ОПЕРАТОРА възнаграждения и суми съгласно клаузите на подписаните договори и настоящите Общи условия.
  5. Оспорването на дължими суми от ПОТРЕБИТЕЛЯ не го освобождават от задължението да плати в посочените срокове пълната сума, съгласно издадената му фактура. ОПЕРАТОРА извършва проверка в седем дневен срок от получаване на уведомлението от ПОТРЕБИТЕЛЯ за оспорване на задължения и уведомява писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ за резултата от проверката.В случай, че бъде установено, че дължимата сума е в по – малък размер от заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ, разликата се приспада от следващото дължимо възнаграждение. В случай, че условия за прихващане не съществуват, сумата, която се установи, че е недължима, се връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ по посочен от последния начин в срока от 10 (десет) работни дни от получаване на съответното уведомление без олихвяване. В случай, че ОПЕРАТОРА не извърши прихващане или не се възстанови недължимо платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми в посочените в тази точка спорове, дължи законна лихва за периода на забава.
  6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява незабавно ОПЕРАТОРА за всички възникали технически проблеми, нарушения и злоупотреби във връзка с ползването на Услугата.

  X. Финансови условия

  ———————————————————————————————————————————————

  1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на ОПЕРАТОРА възнаграждения съгласно договорените цени за предоставяне на Услугата и съгласно Договора, сключен мжду тях, а именно:
  • Месечно възнаграждение за ползването на Услугата за отчетен период в зависимост от вида на ползването и договорените цени между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно сключения Договор.
  • Предплатени пакети за услуга се заплащат преди заявяването за ползване на Услугата.
  1. ОПЕРАТОРА се задължава да уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ за настъпили промени в цените на услугата и условията на плащане в съответствие с условията на т.6. от настоящите Общи условия.
  1. ОПЕРАТОРА издава фактури за дължимите му плащания. Не получаването на фактура не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от заплащане на дължмите задължения. ПОТРЕБИТЕЛЯ може да се осведоми за задълженията си към ОПЕРАТОРА на email на дружеството.
  1. Всички опредлени в Договора възнаграждения в чуждестранна валута се заплащат в лева, като леваовата им рвавностойност се определя по централния курс на БНБ за съответна валута в деня на издаване на фактурата.
  1. Всички дължими от ПОТРЕБИТЕЛЯ възнаграждения и суми се заплащат на ОПЕРАТОРА по банков път на посочена от ОПЕРАТОРА сметка.
  1. В случай, че не изпълни в срок някое от паричните си задължения спрямо ОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на законнат лихва за забава върху просрочените суми за срока на забавяне.
  1. Плащането се счита за извършено от деня на пoстъпване на цялата дължима сума по сметка на ОПЕРАТОРА. Частично плащане не се счита за валидно извършено плащане на дължимата сума.
  1. Ползването от трети лица на предоставените от ОПЕРАТОРА на ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителски имена и Пароли и/или IP адреси, или други механизми за достъп до Услугата, не освобождава при никакви условия последния от задължениео му за плащане на дължимите възнаграждения във връзка с предоставяната услуга.

  XI. Гаранции

  ———————————————————————————————————————————————

  1. ОПЕРАТОРА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ ползване на Услугата по всеки негов абонамент до изчерпването на абонамента, чийто размер се определя от ОПЕРАТОРА и е посочен в Договора или фактурата.

  XII. Защита на личните данни

  ———————————————————————————————————————————————

  1. ОПЕРАТОРА може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в съответствие с нормите от българското законодателство, както и такива, които са необходими за изготвяне на фактурите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а именно:
  • Име, адре, телефон и факс-номера,e-mail адрес, дата на раждане, професия, месторабота;
  • Данни от Договора – поръчани и доставени услуги, времена на включване, времетраене на ползването, всякакви други отделни данни относно осъществяването връзка за пренос на данни, разоди, данни от фактурите, плащания, непостъпили плащания и подобни.
  1. Данните от горната точка не могат да се представят на трети лица, освен с изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или в предвидените от българското законодателство случаи.
  1. ОПЕРАТОРА може да обработва данни, отнсящи се до ПОТРЕБИТЕЛИ на трети лица, доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията му по договорите, сключени с други доставчици на услуги, както и в други случаи, когато това е необходимо за изпълняване на задълженията му по настоящите Общи условия.
  1. Всички лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ и данните за позлване на Услугата се съхраняват за срок от 6 (шест) месеца и се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ при писмено искане.
  1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи, при писмено поискване или лично в офиса на ОПЕРАТОРА, безплатно по електронната поща на посочен от него електронен адрес, справка за генерираните от него Проекти през изминалия месец посредством Услугата.

  XIII. Прекъсване на Услугата

  ———————————————————————————————————————————————

  1. Прекъсване на Усугата е налице, в случай че Услугата не се предоставя в съответствие с условията по Раздели VII на настоящите Общи условиям по вина на ОПЕРАТОРА, и ако такова прекъсване продължи повече от 2 (два) часа. Преиодът на прекъсване започва от момента, от който ПОТРЕБИТЕЛЯ уведоми ОПЕРАТОРА, че има прекъсване, до моменнта, в който Услугата бъде възстановена. Прекъсване на Услугата е налице, ако същата се осигурява с влошено качество.
  1. ОПЕРАТОРА не носи отговорност при невъзможност за предоставяне или ползване на Услугата, при влошаване на качеството й, както и при спиране или прекратяване на предоставянето й, в следните случаи:
  • От планирани или необходими периодични или инцидентни тестове, провеждани от ОПЕРАТОРА, но не повече от 12 (дванадесет) часа за 6 (шест) месеца. В тези случаи ОПЕРАТОРА следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ с поне 24 (двадесет и четири) часово предизвестие;
  • ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по Договора;
  • Повреда и/или неправилна работа на оборудване и свързнаи с него съоръжения, осигурени от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
  • Повреда или неправилна работа на линии, оборудване и свързани с тях съоръжения, наети от обществени далекосъобщетителни оператори и други трети лица;
  • Не предоставянето, прекъсването или влошаването качеството на Услугата се дължи на действия или бездействия на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на трети лица;
  • Невъзможност за използване на Интернет свъзраност и преносна среда между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, която не е причинена по вина на ОПЕРАТОРА;
  • ПОТРЕБИТЕЛЯТ не спазва инструкциите на ОПЕРАТОРА за позлване на услугата;
  • ПОТРЕБИТЕЛЯТ е ползвал или ползва технически съоръжения или оборудване, несъобразено с ОПЕРАТОРА или въпреки неговите изрични противни указания.
  1. ОПЕРАТОРА си запазва правото с цел подобряване на качеството на Услугата, да променя техника, конфигурации, доставчици и маршрути, технически характеристики и условия за ннейното предоставяне.

  XIV. Форсмажорни обстоятелства

  ———————————————————————————————————————————————

  1. При форсмажорни обстоятелства ОПЕРАТОРА не носи отговорност към ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица за непредоставяне на Услугата. Това важи също, ако изброените по – долу обстоятелства настъпят при трети страни, чиито усуги ОПЕРАТОРА ползва при предоставяне на своите услуги, в случай че те доведат до невъзможност ОПЕРАТОРА да изпълнява договорните си задължения.
  1. Като форсмажорни обстоятелства следва да се има предвид следното:
  • „Непреодолима сила”, по смисъла на настоящите Общи условия, означава събитие извън контрола на ОПЕРАТОРА, настъпило след сключването на Договора и възпрепятстващо изпълнението му, което не включва грешка или не брежност от страна на ОПЕРАТОРА и по

  своя характер е непредвидимо. Такива събития могат да включват , без да се ограничават само до: войни или граждански безредици, нормативни или административни забрани или ограничения и изменения в законодателството, стачки, както и природни бедствия и недостиг на стоки или енергийни източници;

  • „Извънредни обстоятелства” по смисъла на настоящите Общи условия са: обявено положение на война, военно положение или криза, според определението им в приложимия закон;
  • Нарушения в атмосферата;
  • Прекъсване, смущение или недостатъчна степен на достъпност и видимост на GNSS

  спътници и станции за назмено управление;

  • Радиосмущения, за които ОПЕРАТОРА не отговаря, причинени от влияния от трети страни;
  • Multipath – ефекти(отражения на радиовълни от обкръжаваща среда);
  • Недостатъци в качествтото и достъпността на комуникационния канал.

  XV. Решаване на спорове

  ———————————————————————————————————————————————

  1. Спорове межди ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се уреждат чрез преговори. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата в гр. София, от трима арбитри, като се прилагат приетите от същия процедурни правила.

  XVI. Ред за изменение и допълнение на Общите условия

  ———————————————————————————————————————————————

  1. ОПЕРАТОРА може да промени Общите условия по своя инициатива или по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
  1. ОПЕРАТОРА се задължава да информира по подходящ начин ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за направените изменения и допълнения не по – малко от 14 (четиринадесет) дни, преди влизането им в сила, включително като публикува измененията в Интернет страницата на дружеството.

  XVII. Заключителни разпоредби

  ———————————————————————————————————————————————

  1. За всички въпроси, които изрично не са уредени от настоящите Общи условия, е приложимо действащото българско законодателство.
  1. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия или писмения Договор между страните се окаже недействителна, то нейния порок няма да влияе върху действотелността на останалите клаузи.
  2. При противоречие между отделни клаузи в различните документи, ще се приемат за валидни клаузите в следната последователност:
  • Договорът, сключен между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, уреждащ специалните условия по предоставянето на Услугата и Приложенията към него;
  • Настоящите общи условия.
  1. Прехвърлянето на права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Договор, сключен съгласно тези Условия на трета страна, е възможно само след предварително писмено съгласие на ОПЕРАТОРА.
  1. Страните се съгласяват, че при спор между тях по повод предоставяне и ползване на Услугата разменената по електронен път информация ще се използва с доказателствена сила както писмен документ. Уведомленията, направени от ОПЕРАТОРА по електронен път (ИНТЕРНЕТ) се считат валидно извършени писмени уведомления.

  ———————————————————————————————————————————————

  БИСКВИТКИ

  Този сайт използва “бисквитки”, за да подобри качеството на услугите, които предоставя на своите посетители. Използвайки сайта, Вие давате вашето съгласие да използваме “бисквитки”. Можете да изключите събирането на “бисквитки” от настройките на Вашия браузър по всяко време.